Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Qubus Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem quatronum.pl.
 2. Pojęciom pisanym w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie:
  „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;„Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem Quatronum.pl, za pośrednictwem którego Qubus Group świadczy usługi drogą elektroniczną;„Qubus Group” – Qubus Group z siedzibą w Katowicach, ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477970, NIP 9542745273, REGON 243377021, o kapitale zakładowym 60.000,00 zł, e-mail: qubus@qubusgroup.com.pl, tel.: (+48) 728 66 33 23;„Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, z którą może być zawarta umowa o świadczenie;„Umowa Rezerwacji” – umowa zawarta pomiędzy Qubus Group a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Qubus Group na rzecz Użytkownika Usługi Rezerwacji.

  Formularz Rejestracyjny” – formularz rejestracyjny udostępniony w Serwisie, służący do zawierania umów obejmujących świadczenie Usługi Rezerwacji.

  Usługa Rezerwacji” – usługa świadczona przez Qubus Group drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 1. Usługa rezerwacji obejmuje dokonanie przez Qubus Group na rzecz Użytkownika lub osoby wskazanej przez Użytkownika rezerwacji miejsca na turnusie wybranym przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.
 2. W przypadku braku dostępnych miejsc na wybranym przez Użytkownika turnusie, Usługa Rezerwacji obejmuje umieszczenie Użytkownika lub osoby wskazanej przez Użytkownika na liście rezerwowej.
 3. Usługa Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie. W przypadku dokonania rezerwacji, Użytkownik powinien, pod rygorem wygaśnięcia rezerwacji, uiścić zadatek w kwocie 300 zł w terminie 10 dni od dnia przekazania Użytkownikowi kompletu dokumentacji, o której mowa w ust. 6. Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny wybranej przez Użytkownika imprezy turystycznej.
 4. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z ust. 3 Qubus Group prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail komplet dokumentacji dotyczącej udziału w wybranej przez Użytkownika imprezie turystycznej.
 5. Zawarcie Umowy Rezerwacji wymaga uzupełnienia przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, w tym akceptacji Regulaminu. Z chwilą przesłania Qubus Group uzupełnionego Formularza Rejestracyjnego Użytkownik składa Qubus Group ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji.
 6. Umowa Rezerwacji zawarta zostaje z chwilą przekazania przez Qubus na adres e-mail Użytkownika potwierdzenia dokonania rezerwacji, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4 – z chwilą poinformowania Użytkownika o umieszczeniu Użytkownika lub osoby wskazanej przez Użytkownika na liście rezerwacyjnej.
 1. Umowa Rezerwacji wygasa:
  • z chwilą zawarcia z Użytkownikiem umowy o udział w wybranej przez Użytkownika imprezie turystycznej; lub
  • na 30 dni przed dniem rozpoczęcia wybranej przez Użytkownika imprezy turystycznej, w przypadku braku zawarcia w tym terminie z Użytkownikiem umowy o udział w wybranej przez Użytkownika imprezie turystycznej;
  • w terminie 10 od dnia przekazania Użytkownikowi przez Qubus Group dokumentacji dotyczącej udziału w wybranej przez Użytkownika imprezie turystycznej – w przypadku braku uiszczenia w tym terminie zadatku.
 2. Użytkownik, który został poinformowany o umieszczeniu na liście rezerwowej, uprawniony jest do rezygnacji z umieszczenia na liście rezerwowej poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres qubus@qubusgroup.com.pl. Po otrzymaniu wiadomości Qubus Group usunie Użytkownika lub osobę wskazaną prze Użytkownika z listy rezerwowej.
 3. Korzystanie z Usługi Rezerwacji wymaga dla prawidłowego posiadania komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji. Konfiguracja sprzętowa komputera musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Rezerwacji należy składać na adres siedziby Qubus Group lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres qubus@qubusgroup.com.pl. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni, począwszy od dnia doręczenia Reklamacji Qubus Group. O wyniku reklamacji Qubus Group poinformuje Użytkownika w sposób odpowiadający sposobowi doręczenia reklamacji.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Rezerwacji bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem. Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek kosztów odstąpienia od Umowy Rezerwacji. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolnej formie. Można złożyć je na przykład poprzez przesłanie oświadczenia na adres qubus@qubusgroup.com.pl lub na adres BOK Qubus Group: ul. Boya-Żeleńskiego 68, 40-750 Katowice.
 7. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.